Privacy reglement

Dit Privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die ik, Marga Verspagen, handelend onder de naam Balansfactor (ook te noemen:“de organisatie”) verwerk van mijn cliënten of andere geïnteresseerden.

Indien u uw persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyreglement te verwerken.

Mijn advies aan u is om het Privacyreglement goed door te lezen en eventueel een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Marga Verspagen, behandelaar.
Tromplaan 114
6004 ER Weert

balansfactor@gmail.com

Tel: 0624196079
KvK: 30284564

Ik ben als behandelaar verantwoordelijk  voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

 1. Welke gegevens verwerkt Balansfactor en voor welk doel

2.1   In het kader van het voeren van contact worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam
 2. b) emailadres

2.2     De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 1. Balansfactor gebruikt uw naam en emailadres die u invult in het contactformulier op de website om u persoonlijk te kunnen benaderen, u te informeren over wat zij voor u zou kunnen betekenen en of u een nieuwsbrief te sturen. De naam en emailadres worden gedurende 2 jaar bewaard.
 2. Wanneer als gevolg van dit contactformulier of middels een andere weg een behandeltraject wordt aangegaan, is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:
 • dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

2.3 Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Dossiers kunnen langer bewaard worden als de hulpverlener dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk acht.

2.4 Op grond van de Wet geldt de in 2.3 genoemde geheimhoudingsplicht onverkort na het overlijden van de patiënt. In de volgende situaties kan ik als hulpverlener desgewenst inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier geven:

 1. Wanneer de patiënt bij leven schriftelijk of elektronisch toestemming hiervoor heeft gegeven (deze toestemming dient te zijn opgenomen in het dossier);
 2. Wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen door de nabestaande.
 3. Indien sprake is van een zwaarwegend belang.
 4. Onder voorwaarden:  aan de wettelijke vertegenwoordigers van een overleden kind dat jonger is dan 16 jaar..

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’,

• de kosten van het consult

3. Inzagerecht, verwijdering, klachten

3.1     Via balansfactor@gmail.com kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ik zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

3.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u  eveneens contact met me opnemen en zal ik uw bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij ik op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt ben  de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal ik u hiervan op de hoogte brengen.

3.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact met me opnemen (balansfactor@gmail.com) Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de bevoegde rechter.

3.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyreglement kunnen worden gericht aan de organisatie: balansfactor@gmail.com.

 

4. Wijzigingen

Dit Privacyreglement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacyreglement te bekijken.

© 2015 – 2018 Balansfactor.